تصویر هنرمند موجود نیست

امیرعلی زند

4

آهنگ های امیرعلی زند

امیرعلی زندبد کردی

امیرعلی زند بد کردی

امیرعلی زندعشق جانم

امیرعلی زند عشق جانم

امیرعلی زندشاه قلبم

امیرعلی زند شاه قلبم

امیرعلی زندنفس

امیرعلی زند نفس