تصویر هنرمند موجود نیست

امیررضا قربانی

4

آهنگ های امیررضا قربانی

امیررضا قربانیاولرم اولرم

امیررضا قربانی اولرم اولرم

امیررضا قربانیدوغوم گونوم

امیررضا قربانی دوغوم گونوم

امیررضا قربانیبیله بیله

امیررضا قربانی بیله بیله

امیررضا قربانیسون گدیش

امیررضا قربانی سون گدیش