تصویر هنرمند موجود نیست

امیرحسین وادیدار

9

آهنگ های امیرحسین وادیدار

امیرحسین وادیداربمان

امیرحسین وادیدار بمان

امیرحسین وادیدارای جونم

امیرحسین وادیدار ای جونم

امیرحسین وادیدارصاف و ساده

امیرحسین وادیدار صاف و ساده

امیرحسین وادیداراولین بار

امیرحسین وادیدار اولین بار

امیرحسین وادیدارجدایی

امیرحسین وادیدار

امیرحسین وادیدارمنم من

امیرحسین وادیدار منم من

امیرحسین وادیداربگو

امیرحسین وادیدار بگو

امیرحسین وادیدارفرزند ایران

امیرحسین وادیدار فرزند ایران

امیرحسین وادیدارآرزو کن

امیرحسین وادیدار آرزو کن