تصویر هنرمند موجود نیست

امید پازوکی

2

آهنگ های امید پازوکی

امید پازوکیممنونتم

امید پازوکی ممنونتم

امید پازوکیمهربونی کردی

امید پازوکی مهربونی کردی