تصویر هنرمند موجود نیست

امید پازوکی

3

آهنگ های امید پازوکی

امید پازوکیمرحم جان

امید پازوکی مرحم جان

امید پازوکیممنونتم

امید پازوکی ممنونتم

امید پازوکیمهربونی کردی

امید پازوکی مهربونی کردی