تصویر هنرمند موجود نیست

امید نصیری

6

آهنگ های امید نصیری

امید نصیرینه و هشت

امید نصیری نه و هشت

امید نصیریعاشقم کردی

امید نصیری عاشقم کردی

امید نصیریجادوی عشق

امید نصیری جادوی عشق

امید نصیریبارون

امید نصیری بارون

امید نصیریاسترس

امید نصیری استرس

امید نصیریبدون تو

امید نصیری بدون تو