تصویر هنرمند موجود نیست

امید نصری

4

آهنگ های امید نصری

امید نصریگل رز

امید نصری گل رز

امید نصریشیرین بی فرهاد

امید نصری شیرین بی فرهاد

امید نصریو دوباره بهار

امید نصری و دوباره بهار

امید نصریای کاش

امید نصری ای کاش