تصویر هنرمند موجود نیست

امید ظاهر

1

آهنگ های امید ظاهر

امید ظاهریه افغانی

امید ظاهر یه افغانی