تصویر هنرمند موجود نیست

امید طیبی

3

آهنگ های امید طیبی

امید طیبی و شهاب مقدمسر به هوا

امید طیبیحسم میگه نمیمونی

امید طیبی حسم میگه نمیمونی

امید طیبیفقط با تو

امید طیبی فقط با تو