تصویر هنرمند موجود نیست

امید صدیقی

3

آهنگهای امید صدیقی

امید صدیقینگاه تو

امید صدیقی نگاه تو

امید صدیقیماه پریشان

امید صدیقی ماه پریشان

امید صدیقیدلبر مغرور

امید صدیقی دلبر مغرور