تصویر هنرمند موجود نیست

امید شیرازی

9

آهنگ های امید شیرازی

امید شیرازیپروانه وار

امید شیرازی پروانه وار

امید شیرازیخورشید پنهان

امید شیرازی خورشید پنهان

امید شیرازیقسم میخورم

امید شیرازی قسم میخورم

امید شیرازیلیلای من

امید شیرازی لیلای من

امید شیرازیجان جانان

امید شیرازی جان جانان

امید شیرازیبه عشق پاکت قسم

امید شیرازی به عشق پاکت قسم

امید شیرازیدو غریبه

امید شیرازی دو غریبه

امید شیرازیدوسش دارم

امید شیرازی دوسش دارم

امید شیرازییه ماه که بیشتر نبود

امید شیرازی یه ماه که بیشتر نبود