تصویر هنرمند موجود نیست

امید سلطانی

1

آهنگهای امید سلطانی

امید سلطانیهر کی میفهمه

امید سلطانی هر کی میفهمه