تصویر هنرمند موجود نیست

امید ذاکر

1

آهنگهای امید ذاکر

امید ذاکرتنهام

امید ذاکر تنهام