تصویر هنرمند موجود نیست

امید ذاکری

4

آهنگ های امید ذاکری

امید ذاکریشاه نشین

امید ذاکری شاه نشین

امید ذاکریسایه

امید ذاکری سایه

امید ذاکریدلم قفلته ۲

امید ذاکری دلم قفلته ۲

امید ذاکریادکلن تلخ

امید ذاکری ادکلن تلخ