تصویر هنرمند موجود نیست

امید ذاکری

3

آهنگهای امید ذاکری

امید ذاکریسایه

امید ذاکری سایه

امید ذاکریدلم قفلته ۲

امید ذاکری دلم قفلته ۲

امید ذاکریادکلن تلخ

امید ذاکری ادکلن تلخ