تصویر هنرمند موجود نیست

امید دلنواز

2

آهنگ های امید دلنواز

امید دلنوازخاله جان

امید دلنواز خاله جان

امید دلنوازدل شکسته

امید دلنواز دل شکسته