تصویر هنرمند موجود نیست

امید دلان

3

آهنگ های امید دلان

امید دلاندلم گیرته

امید دلان دلم گیرته

امید دلانعکس

امید دلان عکس

آرمین نصرتی و امید دلانریمیکس

آرمین نصرتی و امید دلان ریمیکس