تصویر هنرمند موجود نیست

امید داوالا

7

آهنگ های امید داوالا

امید داوالاحاج علی

امید داوالا حاج علی

امید داوالا و فرهاد قلی زادههر جا بری

امید داوالا و فرهاد قلی زاده هر جا بری

امید داوالاتو که میدونی

امید داوالا تو که میدونی

امید داوالامحرک

امید داوالا محرک

امید داوالامحرک

امید داوالا محرک

امید داوالارددی

امید داوالا رددی

امید داوالا و سعید طوفان و مهرابدیوونه برگرد

مهراب دیوونه برگرد