تصویر هنرمند موجود نیست

امید خسرو

2

آهنگ های امید خسرو

امید خسروعاشقم باش

امید خسرو عاشقم باش

امید خسروگل گلدون من

امید خسرو گل گلدون من