تصویر هنرمند موجود نیست

امید خسرو

3

آهنگ های امید خسرو

امید خسروآهو چشم

امید خسرو آهو چشم

امید خسروعاشقم باش

امید خسرو عاشقم باش

امید خسروگل گلدون من

امید خسرو گل گلدون من