تصویر هنرمند موجود نیست

امید جاهد

2

آهنگ های امید جاهد

امید جاهد و مهدی بداغلوکاش باشه پیشم

امید جاهد کاش باشه پیشم

امید جاهدطلوع عاشقانه

امید جاهد طلوع عاشقانه