تصویر هنرمند موجود نیست

امید تاجیک

4

آهنگ های امید تاجیک

امید تاجیک و امیر تاجیکچرا اومدی

امیر تاجیک و امید تاجیک چرا اومدی

امید تاجیکمن مستم

امید تاجیک من مستم

امید تاجیک و امیر تاجیکبارون

امیر تاجیک و امید تاجیک بارون

امید تاجیک و امیر تاجیکتو هم تایید کن

امیر تاجیک و امید تاجیک تو هم تایید کن