تصویر هنرمند موجود نیست

امید بامری

3

آهنگ های امید بامری

امید بامریدیدی ای دل

امید بامری دیدی ای دل

امید بامریدیوونه کن

امید بامری دیوونه کن

امید بامریبلوچستان

دانلود آهنگ امید بامری بلوچستان