تصویر هنرمند موجود نیست

امید اسدی

4

آهنگ های امید اسدی

امید اسدیحالم با تو خوبه

امید اسدی حالم با تو خوبه

امید اسدیچشم عسلی

امید اسدی چشم عسلی

امید اسدیقهرمانی مبارک (پرسپولیس قهرمان شده)

امید اسدی قهرمانی مبارک

امید اسدیپرسپولیس

امید اسدی پرسپولیس