تصویر هنرمند موجود نیست

امراه

4

آهنگ های امراه

امراهسالگین

امراه سالگین

امراهگرچک شو کی

امراه گرچک شو کی

امراهالدیم الدیم

امراه بن ناسیل

امراهداغلار داغیمدیر بنیم

امراه داغلار داغیمدیر بنیم