تصویر هنرمند موجود نیست

الی گولدینگ

4

آهنگ های الی گولدینگ

الی گولدینگ و جویس ورلدازم متنفری

الی گولدینگ Hate Me

الی گولدینگواقعاً عاشقم باش

الی گولدینگ لاو می لایک یو دو

الی گولدینگیه چیزی توی طرز حرکت کردنته

الی گولدینگ Something In The Way You Move

الی گولدینگسوختن

الی گولدینگ Burn