تصویر هنرمند موجود نیست

السید

8

آهنگ های السید

السیدمیخوامت

السید میخوامت

السیدمست چشات

السید مست چشات

السیدمژده

السید مژده

السیدمیخوام با هم برقصیم

السید میخوام با هم برقصیم

السیدگل اندام

السید گل اندام

السیدکلاغا

السید کلاغا

السیددلم تنگه برات

السید دلم تنگه برات

السیدگلی

السید مژده