تصویر هنرمند موجود نیست

افغانی

1

آهنگ های افغانی

افغانیدر کشور ما جنگه

635273995410992381 150x150 - دانلود آهنگ افغانی در کشور ما جنگه همه تیر و تفنگه به ایران آمدیم بر سر ما آتش و سنگه