تصویر هنرمند موجود نیست

افشین یداللهی

4

آهنگ های افشین یداللهی

افشین یداللهیچه کردی

افشین یداللهیﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﺎﯼ (ﺳﻮﻏﺎﺗﯽ)

افشین یداللهی ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﺎﯼ (ﺳﻮﻏﺎﺗﯽ)

افشین یداللهیگفت و گو

افشین یداللهی گفت و گو

افشین یداللهیفرصت

افشین یداللهی فرصت