تصویر هنرمند موجود نیست

افشین گنجوی

2

آهنگهای افشین گنجوی

افشین گنجویبا تو خوبه حالم

افشین گنجوی با تو خوبه حالم

افشین گنجویوای از این دل

افشین گنجوی وای از این دل