تصویر هنرمند موجود نیست

افشین کریم خان زند

2

آهنگ های افشین کریم خان زند

افشین کریم خان زندسر به زیر

افشین کریم خان زند سر به زیر

افشین کریم خان زندآرومه قلبم

افشین کریم خان زند آرومه قلبم