تصویر هنرمند موجود نیست

افشین سیاهپوش

32
2

آلبومهای افشین سیاهپوش

افشین سیاهپوشبرهوت

افشین سیاهپوش برهوت

افشین سیاهپوشآشفته گيسو

افشین سیاهپوش آشفته گیسو

آهنگ های افشین سیاهپوش

افشین سیاهپوشبی نظیر من

افشین سیاهپوش بی نظیر من

افشین سیاهپوشحکومت کن

افشین سیاهپوش حکومت کن

افشین سیاهپوشدست خودم نیست

افشین سیاهپوش دست خودم نیست

افشین سیاهپوشگل نازم

افشین سیاهپوش گل نازم

افشین سیاهپوشعشق تویی

افشین سیاهپوش عشق تویی

افشین سیاهپوشتو نبودی بارون

افشین سیاهپوش تو نبودی بارون

افشین سیاهپوشاز شقیقه هام بپرس

افشین سیاهپوش از شقیقه هام بپرس

افشین سیاهپوشآقا پناهم باش

افشین سیاهپوش آقا پناهم باش

افشین سیاهپوشآشفته گیسو

افشین سیاهپوش آشفته گیسو

افشین سیاهپوشنیستش

افشین سیاهپوش نیستش

افشین سیاهپوشطفلکی

افشین سیاهپوش طفلکی

افشین سیاهپوشبا من چیکار کردی

افشین سیاهپوش با من چیکار کردی

افشین سیاهپوشبی تو سختمه

افشین سیاهپوش بی تو سختمه

افشین سیاهپوشاین داستان من است

Afshin Siahpoush – This Is My Story

افشین سیاهپوش و حامد برادرانمن تو بارون

افشین سیاهپوش من تو بارون

افشین سیاهپوشحس قشنگ

افشین سیاهپوش حس قشنگ

افشین سیاهپوشفقط بمون

افشین سیاهپوش فقط بمون

افشین سیاهپوشباز امشب

افشین سیاهپوش باز امشب

افشین سیاهپوشتو حق منی

افشین سیاهپوش تو حق منی

افشین سیاهپوش و پویان اعتصامیعید با تو قشنگه

افشین سیاهپوش و پویان اعتصامی عید با تو قشنگه

افشین سیاهپوشتو مارو دیوونه کردی

افشین سیاهپوش تو مارو دیوونه کردی

افشین سیاهپوشآخرین یلدا

افشین سیاهپوش آخرین یلدا

افشین سیاهپوشفایده نداره

افشین سیاهپوش فایده نداره

افشین سیاهپوشنفس بکش

افشین سیاهپوش نفس بکش

افشین سیاهپوشﻣﺮﺍ ﺑﺒﻮﺱ

افشین سیاهپوش ﻣﺮﺍ ﺑﺒﻮﺱ

افشین سیاهپوشدلم تنگ شده

افشین سیاهپوش دلم تنگ شده

افشین سیاهپوشخوش

افشین سیاهپوش خوش

افشین سیاهپوشدل دل

افشین سیاهپوش دل دل

افشین سیاهپوشنفس

افشین سیاهپوش نفس

افشین سیاهپوشمنو دوست داشت

افشین سیاهپوش کاریش نمیشه کرد

افشین سیاهپوشکاریش نمیشه کرد

افشین سیاهپوش کاریش نمیشه کرد

افشین سیاهپوشزمستان

افشین سیاهپوش زمستان