تصویر هنرمند موجود نیست

افشین افروخته

10

آهنگ های افشین افروخته

افشین افروختهمنو تو

افشین افروخته منو تو

افشین افروختهعشق

افشین افروخته عشق

افشین افروختهآسون نیست

افشین افروخته آسون نیست

افشین افروختهصدا کن مرا

افشین افروخته صدا کن مرا

افشین افروختهعشق رویایی

افشین افروخته عشق رویایی

افشین افروختهتو همونی که میخوام

افشین افروخته تو همونی که میخوام

افشین افروختهدلبر قشنگم

افشین افروخته دلبر قشنگم

افشین افروختههوا سرد و نفس گیره

افشین افروخته هوا سرد و نفس گیره

افشین افروختهماه من

افشین افروخته ماه من

افشین افروختهریتم قلبم

افشین افروخته ریتم قلبم