تصویر هنرمند موجود نیست

اصغر غیبی

36

آهنگ های اصغر غیبی

اصغر غیبیظالم

اصغر غیبی افسوس

اصغر غیبییارام

اصغر غیبی افسوس

اصغر غیبیتو عزیز منی

اصغر غیبی افسوس

اصغر غیبیتنهایی

اصغر غیبی افسوس

اصغر غیبیتمام کسم

اصغر غیبی افسوس

اصغر غیبیشیرین

اصغر غیبی افسوس

اصغر غیبیشر

اصغر غیبی افسوس

اصغر غیبیسفر سلامت

اصغر غیبی افسوس

اصغر غیبیروزای سرد

اصغر غیبی افسوس

اصغر غیبیرنج و حسرت

اصغر غیبی افسوس

اصغر غیبیعمرمی

اصغر غیبی افسوس

اصغر غیبینفرت

اصغر غیبی افسوس

اصغر غیبینرو

اصغر غیبی افسوس

اصغر غیبیمسافر

اصغر غیبی افسوس

اصغر غیبیمبارک بو عروسیت

اصغر غیبی افسوس

اصغر غیبیجونمی

اصغر غیبی افسوس

اصغر غیبیجدایی

اصغر غیبی افسوس

اصغر غیبیایرانسل

اصغر غیبی افسوس

اصغر غیبیگل غم

اصغر غیبی افسوس

اصغر غیبیغریبا

اصغر غیبی افسوس

اصغر غیبیای خدا

اصغر غیبی افسوس

اصغر غیبیای دل ساده

اصغر غیبی افسوس

اصغر غیبیعشق پاک

اصغر غیبی افسوس

اصغر غیبیعشق منی

اصغر غیبی افسوس

اصغر غیبیدورت بگردم

اصغر غیبی افسوس

اصغر غیبیدنیا

اصغر غیبی افسوس

اصغر غیبیدل ساده

اصغر غیبی افسوس

اصغر غیبیبی وفا

اصغر غیبی افسوس

اصغر غیبیبی طاقت

اصغر غیبی افسوس

اصغر غیبیباور

اصغر غیبی افسوس

اصغر غیبیبرگرد عزیز من

اصغر غیبی افسوس

اصغر غیبیعاشقی

اصغر غیبی افسوس

اصغر غیبیعروسک

اصغر غیبی عروسک

اصغر غیبیعروسک 2

اصغر غیبی افسوس

اصغر غیبیافسوس

اصغر غیبی افسوس

اصغر غیبیدل دل نکه

اصغر غیبی دل دل نکه