تصویر هنرمند موجود نیست

اشکمهر

21
2

آلبومهای اشکمهر

اشکمهرشب شکن

اشکمهر شب شکن

اشکمهرزخمی

اشکمهر زخمی

آهنگ های اشکمهر

اشکمهرخوشحالم

اشکمهر خوشحالم

اشکمهرهم آغوشتم

اشکمهر هم آغوشتم

اشکمهربازی رو بلد شد

اشکمهر بازی رو بلد شد

اشکمهرتو جون منی

اشکمهر تو جون منی

اشکمهرمعلومه دل کندی

اشکمهر معلومه دل کندی

اشکمهرخاک خاطرات

اشکمهرباورم نمیشه اومدی

اشکمهر باورم نمیشه اومدی

اشکمهربوی کاهگل

اشکمهر بوی کاهگل

اشکمهرمیدم همه دنیامو

اشکمهربه من برگرد

اشکمهر به من برگرد

اشکمهرموهات

اشکمهر موهات

اشکمهردیوونه نشو

اشکمهر دیوونه نشو

اشکمهربا تو یه حالی میشم

اشکمهر با تو یه حالی میشم

اشکمهرحالم بده

اشکمهر حالم بده

اشکمهرتنهایی

اشکمهر تنهایی

اشکمهرافسوس

اشکمهر افسوس

اشکمهرکابوس

اشکمهر کابوس

اشکمهرحادثه

اشکمهر حادثه

اشکمهرکولی

اشکمهر کولی

اشکمهرچهارشنبه سوری

اشکمهر چهارشنبه سوری

اشکمهرپرسه

اشکمهر پرسه