تصویر هنرمند موجود نیست

اشکمهر گرجی

4

آهنگ های اشکمهر گرجی

اشکمهر گرجیاینم از تو

اشکمهر گرجی اینم از تو

اشکمهر گرجیبانو جان

اشکمهر گرجی بانو جان

اشکمهر گرجیحالم گرفته بود

اشکمهر گرجی حالم گرفته بود

اشکمهر گرجیعادی

اشکمهر گرجی عادی