تصویر هنرمند موجود نیست

اشکان قرایی

4

آهنگ های اشکان قرایی

اشکان قراییبیقرارام

اشکان قرایی بیقرارام

اشکان قرایییار شیرین

اشکان قرایی یار شیرین

اشکان قراییمرا باور کن

اشکان قرایی مرا باور کن

اشکان قراییواسه چی

اشکان قرایی واسه چی