تصویر هنرمند موجود نیست

اشکان شفیقی

5

آهنگ های اشکان شفیقی

اشکان شفیقیمادر

اشکان شفیقی مادر

اشکان شفیقیبی تفاوتی

اشکان شفیقی بی تفاوتی

اشکان شفیقیبهونه

اشکان شفیقی بهونه

اشکان شفیقیواسم خوبه

اشکان شفیقی واسم خوبه

اشکان شفیقینبض نگات

اشکان شفیقی نبض نگات