تصویر هنرمند موجود نیست

اشکان خواجه نسب

11

آهنگ های اشکان خواجه نسب

اشکان خواجه نسبدلبرانه

اشکان خواجه نسب دلبرانه

اشکان خواجه نسبشب یلدا

اشکان خواجه نسب شب یلدا

اشکان خواجه نسبمحکمه

اشکان خواجه نسب محکمه

اشکان خواجه نسبیار ای جان

اشکان خواجه نسب یار ای جان

اشکان خواجه نسبمهربونم باش

اشکان خواجه نسب مهربونم باش

اشکان خواجه نسبدست خودم نیست

اشکان خواجه نسب دست خودم نیست

اشکان خواجه نسبتلخیتو کم کن

اشکان خواجه نسب تلخیتو کم کن

اشکان خواجه نسباین حسین کیست

اشکان خواجه نسب این حسین کیست

اشکان خواجه نسبجانم باش

اشکان خواجه نسب جانم باش

اشکان خواجه نسبجدایی

بهترین آهنگ های ماه

اشکان خواجه نسببرگرد

اشکان خواجه نسب برگرد