تصویر هنرمند موجود نیست

اشکان تصدی

12

آهنگ های اشکان تصدی

اشکان تصدیدیوونه ترین

اشکان تصدی دیوونه ترین

اشکان تصدیزیر بارون

اشکان تصدی زیر بارون

اشکان تصدیدوسم نداشتی

اشکان تصدی دوسم نداشتی

اشکان تصدیعشق اول

اشکان تصدی عشق اول

اشکان تصدیفوق العاده

اشکان تصدیخاطره هات

اشکان تصدی خاطره هات

اشکان تصدیمال خود من باش

اشکان تصدی مال خود من باش

اشکان تصدیآرامش

اشکان تصدی آرامش

اشکان تصدیفراموشم نمیشی

اشکان تصدی فراموشم نمیشی

اشکان تصدیآره عشقم

اشکان تصدی آره عشقم

اشکان تصدیدیوونه

اشکان تصدی دیوونه

اشکان تصدیباورم کن

اشکان تصدی باورم کن