تصویر هنرمند موجود نیست

اسماعیل یکا

7

آهنگ های اسماعیل یکا

اسماعیل یکایاکتیردین بیر سیگارا

اسماعیل یکا یاکتیردین بیر سیگارا

اسماعیل یکاموتلولوک بودور

اسماعیل یکا موتلولوک بودور

اسماعیل یکایالا دور

اسماعیل یکاآه لیلیم

اسماعیل یکا آه لیلیم

اسماعیل یکاچیکولاتام

اسماعیل یکا چیکولاتام

اسماعیل یکاخاطره ها

اسماعیل یکا خاطره ها

اسماعیل یکا و تانریعشقم

اسماعیل یاکا و تانری عشقم