تصویر هنرمند موجود نیست

اسفندیار قره باغی

2

آهنگ های اسفندیار قره باغی

اسفندیار قره باغی و امیر فاتحآذربایجان

اسفندیار قره باغی و امیر فاتح آذربایجان

اسفندیار قره باغیآمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو

اسفندیار قره باغی آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو