تصویر هنرمند موجود نیست

اسفندیار قره باغی

1

آهنگهای اسفندیار قره باغی

اسفندیار قره باغیآمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو

اسفندیار قره باغی آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو