تصویر هنرمند موجود نیست

استاد شهریار

22

آهنگ های استاد شهریار

استاد شهریارطلوع آیت مسکن

shahriar 1 150x150 - دانلود دکلمه استاد شهریار طلوع آیت مسکن

استاد شهریارپرچم خورشید

دانلود دکلمه استاد شهریار پرچم خورشید

استاد شهریارسن یاریمین قاصدی سن

دانلود دکلمه استاد شهریار پرچم خورشید

استاد شهریاریا علی

shahriar 4 150x150 - دانلود نوحه استاد شهریار یا علی

استاد شهریارحسینه یرلر آغلار

دانلود نوحه استاد شهریار حسینه یرلر آغلار

استاد شهریارحضرت علی اصغر

shahriar 2 150x150 - دانلود نوحه استاد شهریار حضرت علی اصغر

استاد شهریارحضرت زهرا

دانلود دکلمه استاد شهریار نماز

استاد شهریاردلی شکسته

دانلود دکلمه استاد شهریار در انتظار تو

استاد شهریارپیرم و گاهی دلم یاد جوانی میکند

دانلود دکلمه استاد شهریار پیرم و گاهی دلم یاد جوانی میکند

استاد شهریارپیمان الست

shahriar 6 150x150 - دانلود دکلمه استاد شهریار پیمان الست

استاد شهریارپاس ادب

shahriar 5 150x150 - دانلود دکلمه استاد شهریار پاس ادب

استاد شهریارساز من

shahriar 150x150 - دانلود دکلمه استاد شهریار ساز من

استاد شهریارگل و شمع

دانلود نوحه استاد شهریار محرم دیر خانم زینب عزاسی

استاد شهریارخان ننه

shahriar 4 1 150x150 - دانلود دکلمه استاد شهریار خان ننه

استاد شهریارحیدربابا

shahriar 3 150x150 - دانلود دکلمه استاد شهریار حیدربابا

استاد شهریاررهی از نوای نایم بزن

shahriar 2 1 150x150 - دانلود دکلمه استاد شهریار رهی از نوای نایم بزن

استاد شهریاردر انتظار تو

دانلود دکلمه استاد شهریار در انتظار تو

استاد شهریاردلم شکستی و جانم چشم به راهت

shahriar 1 1 150x150 - دانلود دکلمه استاد شهریار دلم شکستی و جانم چشم به راهت

استاد شهریاربو دنیا فانی دی

shahriar 7 150x150 - دانلود دکلمه استاد شهریار بو دنیا فانی دی

استاد شهریارمحرم دیر خانم زینب عزاسی

دانلود نوحه استاد شهریار محرم دیر خانم زینب عزاسی

استاد شهریارنماز

دانلود دکلمه استاد شهریار نماز

استاد شهریارامام حسین

دانلود دکلمه استاد شهریار امام حسین