تصویر هنرمند موجود نیست

اردلان طعمه

38

آهنگ های اردلان طعمه

اردلان طعمهچشمات

اردلان طعمه چشمات

اردلان طعمهبرف

اردلان طعمه برف

اردلان طعمهمعجزه است خنده هات

اردلان طعمه معجزه است خنده هات

اردلان طعمهسخته باورش

اردلان طعمهدلم شکست

اردلان طعمهپای تو وایسادم (ریمیکس)

ریمیکس اردلان طعمه پای تو وایسادم

اردلان طعمهآخر قصه

اردلان طعمه آخر قصه

اردلان طعمهپای تو واستادم

اردلان طعمه پای تو واستادم

اردلان طعمهداره داد میزنه چشات

اردلان طعمهحالیت نیست

اردلان طعمه حالیت نیست

اردلان طعمه و امیرحسین مقصودلوتتله بیچاره

امیر تتلو و اردلان تومه تتله بیچاره

اردلان طعمهوابستت شدم

اردلان طعمه وابستت شدم

اردلان طعمهآسمونا

اردلان طعمه آسمونا

اردلان طعمهIf You Wanna Leave

اردلان طعمه If You Wanna Leave

اردلان طعمهتنت از الماسه

اردلان طعمه تنت از الماسه

اردلان طعمهبگو منو میخوای

اردلان طعمه بگو منو میخوای

اردلان طعمهکسی خوابش نمیاد

اردلان طعمه کسی خوابش نمیاد

اردلان طعمهدست تو دست ما

اردلان طعمه دست تو دست ما

اردلان طعمهبه سلامت

اردلان طعمه به سلامت

اردلان طعمههنوز یادش هست

اردلان طعمه هنوز یادش هست

اردلان طعمه و امیرحسین مقصودلوچه خوبه

امیر تتلو و اردلان تومه چه خوبه

اردلان طعمه و امیرحسین مقصودلومنو داری

امیر تتلو و اردلان تومه منو داری

اردلان طعمه و امیرحسین مقصودلوسلام

امیر تتلو و اردلان تومه سلام

اردلان طعمه و امیرحسین مقصودلوشب

امیر تتلو و اردلان تومه شب

اردلان طعمه و امیرحسین مقصودلومیگی

امیر تتلو و اردلان تومه میگی

اردلان طعمه و امیرحسین مقصودلوتو به حرف من گوش کن

امیر تتلو و اردلان تومه تو به حرف من گوش کن

اردلان طعمه و امیرحسین مقصودلوزیر سقف تهرون

امیر تتلو و اردلان تومه زیر سقف تهرون

اردلان طعمههوس تنه تو

اردلان طعمه هوس تنه تو

اردلان طعمه و امیرحسین مقصودلوبی معرفت

اردلان طعمه و امیر تتلو بی معرفت

اردلان طعمهکوچه

اردلان طعمه کوچه

اردلان طعمهنگو نمیشه

اردلان طعمه نگو نمیشه

آرمین 2AFM و اردلان طعمه و امیرحسین مقصودلو و رضایاایول

امیر تتلو و آرمین ۲AFM و رضایا و اردلان طعمه ایول

اردلان طعمه و امیرحسین مقصودلویکی بهش زنگ بزنه

اردلان طعمه و امیر تتلو یکی بهش زنگ بزنه

آرمین 2AFM و اردلان طعمه و تیکوبزنید به تخته

اردلان طعمه و آرمین ۲AFM و تیکو بزنید به تخته

اردلان طعمه و امیرحسین مقصودلو و میلاد دلتابنز قرمز

اردلان طعمه و امیر تتلو و میلاد دلتا بنز قرمز

اردلان طعمه و امیرحسین مقصودلوماری جون

امیر تتلو ماری جون

آرمین 2AFM و اردلان طعمه و امیرحسین مقصودلودختر رشتی

امیر تتلو و اردلان تومه و آرمین ۲AFM دختر رشتی

اردلان طعمهوقتی بارون میگره

اردلان طعمه وقتی بارون میگره