تصویر هنرمند موجود نیست

ادیب

9

آهنگ های ادیب

ادیبساده لوح من

ادیب ساده لوح من

ادیبمثل من باش

ادیب مثل من باش

ادیببن بست

ادیب بن بست

ادیبدریای درد

ادیب دریای درد

ادیببازیچه

ادیببعد مرگم

ادیب بعد مرگم

ادیبدوران سخت

ادیب دوران سخت

ادیبمادر

ادیب مادر

ادیبخاموش

ادیب خاموش