تصویر هنرمند موجود نیست

احسان بدخشان

3

آهنگهای احسان بدخشان

احسان بدخشانتوهم

احسان بدخشان توهم

احسان بدخشانهوای عشق آبی نیست

احسان بدخشان هوای عشق آبی نیست

احسان بدخشانیه دریا درد

احسان بداخشان یه دریا درد