تصویر هنرمند موجود نیست

اتابک علیزاده

5

آهنگ های اتابک علیزاده

اتابک علیزادهبالا زر خانم

اتابک علیزاده بالا زر خانم

اتابک علیزادهشیرینه

اتابک علیزاده شیرینه

اتابک علیزادهکوچعلی

اتابک علیزاده کوچعلی

اتابک علیزادهمرسی مرسی

اتابک علیزاده مرسی مرسی

اتابک علیزادهآی قیز

اتابک علیزاده آی قیز