تصویر هنرمند موجود نیست

ابی عزیزی

2

آهنگ های ابی عزیزی

ابی عزیزی و سلمان جعفریتک ستاره

ابی عزیزی و سلمان جعفری تک ستاره

ابی عزیزیخاطره بازی با تو

ابی عزیزی خاطره بازی با تو