تصویر هنرمند موجود نیست

ابی عالی

6

آهنگ های ابی عالی

ابی عالیدرد عاشقی

ابی عالی درد عاشقی

ابی عالیسردار دشت کربلا

ابی عالی سردار دشت کربلا

ابی عالیبیخیال

ابی عالی بیخیال

ابی عالیچلچلا ۲

ابی عالی چلچلا ۲

ابی عالیآشوب

ابی عالی آشوب

ابی عالیناله

ابی عالی ناله