تصویر هنرمند موجود نیست

ابی عالی

107

آهنگ های ابی عالی

ابی عالیباعث جنگ منی چش قشنگ منی

دانلود آهنگ باعث جنگ منی چش قشنگ منی از ابی عالی

ابی عالیچرخش این روزگار یار بمویی مه کنار

دانلود آهنگ چرخش این روزگار یار بمویی مه کنار از ابی عالی

ابی عالیمگه دلبر من ته دیوانه نیمه

دانلود آهنگ ابی عالی مگه دلبر من ته دیوانه نیمه

ابی عالیمثلا

دانلود آهنگ مثلا عاشق بوم بهم برسیم آخرش یارا از ابی عالی

ابی عالیهوا طوفانی بوه

دانلود آهنگ هوا طوفانی بوه دلبر روانی بوه از ابی عالی

ابی عالیانگتی آسمون

دانلود آهنگ انی گتی آسمون از ابی عالی

ابی عالیمحبوب من

Ebi Aali Songs 150x150 - دانلود آهنگ مازندرانی محبوب من از تو هزاران گله دارمه ابی عالی

ابی عالیای جان ساقی

Ebi Aali Remixi Jadid 150x150 - دانلود آهنگ ای جان ساقی پیک ره پر هاکن [مست و خرابمه می جا سر هاکن] ابی عالی

ابی عالی و امیر قمیالهی آه من تره بییره

ابی عالی و امیر قمی الهی آه من تره بییره

ابی عالی و رامین مهریکبوتر

ابی عالی و رامین مهری کبوتر

ابی عالی و امیر قمیبی وفایی

ابی عالی و امیر قمی بی وفایی

ابی عالی و نیما مهدویرفق

ابی عالی و نیما مهدوی رفق

ابی عالیشهر کلانتر

ابی عالی شهر کلانتر

ابی عالیکلانتر شهر

ابی عالی کلانتر شهر

ابی عالیمحبوب من

ابی عالی محبوب من

ابی عالیتوبه

ابی عالی توبه

ابی عالیپشیمونی

ابی عالی پشیمونی

ابی عالیمن مازرونیمه می دلبر مازرونی

ابی عالی من مازرونیمه می دلبر مازرونی

ابی عالیای جان ساقی

ابی عالی ای جان ساقی

ابی عالیهمه انگاری تماشاگر بونه

ابی عالی همه انگاری تماشاگر بونه

ابی عالیعرق ره ونه لیوانی بخردن

ابی عالی عرق ره ونه لیوانی بخردن

ابی عالیحال خرابه ساقی

ابی عالی حال خرابه ساقی

ابی عالیمعصومه بالا محلی

ابی عالی معصومه بالا محلی

ابی عالیای دل ای دل ای دل

ابی عالی ای دل ای دل ای دل

ابی عالینازنین من

ابی عالی نازنین من

ابی عالیدلشکسته

ابی عالی دلشکسته

ابی عالیاین دل گناه دارنه

ابی عالی این دل گناه دارنه

ابی عالیمن امشو با خدای خود راز و نیاز هاکردمه

ابی عالی من امشو با خدای خود راز و نیاز هاکردمه

ابی عالیدختر خاله

ابی عالی دختر خاله

ابی عالیخدا دنه می سر خیلی بلا بیمو

ابی عالی خدا دنه می سر خیلی بلا بیمو

ابی عالیپیک اول

ابی عالی پیک اول

ابی عالیدلبر آملی

ابی عالی دلبر آملی

ابی عالیتیک تیک ساعت

ابی عالی تیک تیک ساعت

ابی عالیالهی بمیره تی پیر نامرد

ابی عالی الهی بمیره تی پیر نامرد

ابی عالیدلبر نامرد

ابی عالی دلبر نامرد

ابی عالیبلبل نخون

ابی عالی بلبل نخون

ابی عالیتی اتا تار می ره به دنیا ندمه

ابی عالی تی اتا تار می ره به دنیا ندمه

ابی عالیمن و می دلبر ویمی دل قراری

ابی عالی من و می دلبر ویمی دل قراری

ابی عالیخدایا سمت کوه بورم یا دریا

ابی عالی خدایا سمت کوه بورم یا دریا

ابی عالیاسا نیه تنی گپ جان دلبر

ابی عالی اسا نیه تنی گپ جان دلبر

ابی عالیلباس عروس

ابی عالی لباس عروس

ابی عالییه روزی ویمه دلبر تی چشی سو

ابی عالی یه روزی ویمه دلبر تی چشی سو

ابی عالیچلچلا زخم حنجره دارمه

ابی عالی چلچلا زخم حنجره دارمه

ابی عالیگل لاله تو و بلبل باغ تو ویمه

ابی عالی گل لاله تو و بلبل باغ تو ویمه

ابی عالیبخونم می جوونی سر بویه

ابی عالی بخونم می جوونی سر بویه

ابی عالیمی یار و دلدار ای

ابی عالی می یار و دلدار ای

ابی عالیهرس تره کار دارمه ها دلخواه

ابی عالی هرس تره کار دارمه ها دلخواه

ابی عالیکلاغ سر سیو

ابی عالی کلاغ سر سیو

ابی عالیدروم نوری

ابی عالی دروم نوری

ابی عالیدوباره مازندرون غوغا بوه

ابی عالی دوباره مازندرون غوغا بوه

ابی عالیهمیشه آخر بازی خرابه

ابی عالی همیشه آخر بازی خرابه

ابی عالیخداحافظ یار چند ساله من

ابی عالی خداحافظ یار چند ساله من

ابی عالیمن بچه دهاتمه

ابی عالی من بچه دهاتمه

ابی عالیبشن ساقی پیک من

ابی عالی بشن ساقی پیک من

ابی عالیتنه نامه نویسمه بی وفایی

ابی عالی تنه نامه نویسمه بی وفایی

ابی عالیمی چلچلای خش خون

ابی عالی می چلچلای خش خون

ابی عالیشلوار پلنگی

ابی عالی شلوار پلنگی

ابی عالیکیجا تی چادری وا مره بنه

ابی عالی کیجا تی چادری وا مره بنه

ابی عالیخاطره

ابی عالی خاطره

ابی عالیغریبه

ابی عالی غریبه

ابی عالییل یل میدون یل مازرون

ابی عالی یل یل میدون یل مازرون

ابی عالیتک دست

ابی عالی تک دست

ابی عالیپری سیو چشم

ابی عالی پری سیو چشم

ابی عالیراحله

ابی عالی راحله

ابی عالیخیانت

ابی عالی خیانت

ابی عالیملا محمد جان

ابی عالی ملا محمد جان

ابی عالیلوس کیجا

ابی عالی لوس کیجا

ابی عالیدروم شاد جشنی

ابی عالی دروم شاد جشنی

ابی عالییاد ایام قدیما

ابی عالی یاد ایام قدیما

ابی عالیاز دست شی سادگی خسته بیمه

ابی عالی از دست شی سادگی خسته بیمه

ابی عالیدادا دل پر درده

ابی عالی دادا دل پر درده

ابی عالیمست اشکار چی ای دا

ابی عالی مست اشکار چی ای دا

ابی عالیکیجا میجا آشتی نوونه

ابی عالی کیجا میجا آشتی نوونه

ابی عالییار شی تنهایی ای دا

ابی عالی یار شی تنهایی ای دا

ابی عالیخبر بیمو بعد یک هفته خدمت

ابی عالی خبر بیمو بعد یک هفته خدمت

ابی عالیبابا لیلی

ابی عالی بابا لیلی

ابی عالیعشق دلبر

ابی عالی عشق دلبر

ابی عالیغریبه می یار ای

ابی عالی غریبه می یار ای

ابی عالیبوینین هارشین

ابی عالی بوینین هارشین

ابی عالیامیری

ابی عالی امیری

ابی عالیسری کلاه ره چرخ هادی من ایمه

ابی عالی سری کلاه ره چرخ هادی من ایمه

ابی عالیشکارچی جان امون هاده

ابی عالی شکارچی جان امون هاده

ابی عالیجشنی

ابی عالی جشنی

ابی عالیهوا طوفانی بوه

ابی عالی هوا طوفانی بوه

ابی عالیجدایی

ابی عالی جدایی

ابی عالیهوادار

ابی عالی هوادار

ابی عالیآخی

ابی عالی آخی

ابی عالیدل دیوونه

ابی عالی دل دیوونه

ابی عالیچلچلا 3

ابی عالی چلچلا 3

ابی عالیدل شکسته

ابی عالی دل شکسته

ابی عالیمعنی لاتی

ابی عالی معنی لاتی

ابی عالیمظلوم حسین جانم

ابی عالی مظلوم حسین جانم

ابی عالیخدایا من غریب می یار غریبه

ابی عالی خدایا من غریب می یار غریبه

ابی عالیگمه نامرد دنیا

ابی عالی گمه نامرد دنیا

ابی عالیمی چشم سویی

ابی عالی می چشم سویی

ابی عالیآینه فروش

ابی عالی آینه فروش

ابی عالیبشنوستمه دلبر بییتی خواستگار

ابی عالی بشنوستمه دلبر بییتی خواستگار

ابی عالیفراری

ابی عالی فراری

ابی عالیمی چشی شبنم وارشی نم نم

ابی عالی می چشی شبنم وارشی نم نم

ابی عالیسلامتی آخر

ابی عالی سلامتی آخر

ابی عالی و مجید حسینیقلیون سری ذغال وومه

ابی عالی و مجید حسینی قلیون سری ذغال وومه

ابی عالیدرد عاشقی

ابی عالی درد عاشقی

ابی عالیسردار دشت کربلا

ابی عالی سردار دشت کربلا

ابی عالیبیخیال

ابی عالی بیخیال

ابی عالیچلچلا ۲

ابی عالی چلچلا ۲

ابی عالیآشوب

ابی عالی آشوب

ابی عالیناله

ابی عالی ناله