تصویر هنرمند موجود نیست

ابی صادقی

8

آهنگ های ابی صادقی

ابی صادقیآوازِ بارون

ابی صادقی آوازِ بارون

ابی صادقینم بارون

ابی صادقی نم بارون

ابی صادقیبماند

ابی صادقی بماند

ابی صادقیخنده هاش

ابی صادقی خنده هاش

ابی صادقیماه کامل

ابی صادقی ماه کامل

ابی صادقیجان جانان

ابی صادقی جان جانان

ابی صادقیعشق ایده آل من

ابی صادقی عشق ایده آل من

ابی صادقیبا خیالت

ابی صادقی با خیالت