تصویر هنرمند موجود نیست

ابوذر طایفی

3

آهنگ های ابوذر طایفی

ابوذر طایفیلجباز

ابوذر طایفی لجباز

ابوذر طایفیکجایی

ابوذر طایفی کجایی

ابوذر طایفیرفتی که رفتی

ابوذر طایفی رفتی که رفتی