تصویر هنرمند موجود نیست

ابراهیم یزدان طلب

11

آهنگ های ابراهیم یزدان طلب

ابراهیم یزدان طلبخاطیره

ابراهیم یزدان طلب خاطیره

ابراهیم یزدان طلبداریخمیشام

ابراهیم یزدان طلب داریخمیشام

ابراهیم یزدان طلبهارا

ابراهیم یزدان طلب هارا

ابراهیم یزدان طلبپری

ابراهیم یزدان طلب پری

ابراهیم یزدان طلبیاغیش

ابراهیم یزدان طلب یاغیش

ابراهیم یزدان طلبگدیسن گت

ابراهیم یزدان طلب گدیسن گت

ابراهیم یزدان طلبعشقیم

ابراهیم یزدان طلب عشقیم

ابراهیم یزدان طلبساغلیق

ابراهیم یزدان طلب ساغلیق

ابراهیم یزدان طلبنفسیم

ابراهیم یزدان طلب نفسیم

ابراهیم یزدان طلبقارا گوزلوم

ابراهیم یزدان طلب قارا گوزلوم

ابراهیم یزدان طلبنازلی جیران

ابراهیم یزدان طلب نازلی جیران