تصویر هنرمند موجود نیست

ابراهیم اقتدار

2

آهنگ های ابراهیم اقتدار

ابراهیم اقتدارسوز هجران

ابراهیم اقتدار سوز هجران

ابراهیم اقتدارتاوان

ابراهیم اقتدار تاوان